Kadry

  • ewidencji i sporządzania dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę, umów na zlecenie, umów o dzieło
  • zakładania i prowadzenia akt osobowych pracowników
  • sporządzania list płac oraz RMUA
  • sporządzania deklaracji rozliczeniowych składek ZUS
  • przekazywania drogą elektroniczną dokumentów ZUS
  • sporządzania deklaracji podatkowej od osób fizycznych (Pit 11, Pit 4R)
  • deklaracji PFRON
  • pomocy w organizacji szkoleń BHP